Obrazac 2    

OHS.Tektonik > Rad sa aplikacijom > Obrazac 2


Unos podataka

Obrascu 2 se može pristupiti na više načna :

slika 1

slika 2

U aplikaciji, ova evidencija sastoji se iz dva dela:

Nakon otvaranja obrasca, može se videti da su dva zaposlena već dodata. Specifičnost ovog obrasca je da se u njega zaposleni ne mogu ni dodavati ni brisati. Ako je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, on se automatski dodaje u Obrazac 2. U trenutku kada zaposleni više ne bude radio na radnom mestu sa povećanim rizikom, njegovo ime će automatski biti sklonjeno iz Obrasca 2. Imena zaposlenih su napisana crvenom bojom, čime aplikacija signalizira da za ove zaposlene nije urađen lekarski pregled.

Selektujte zaposlenu odobu i kliknite na dugme Pregled i izmena , kao što je prikazano na slici 3.

slika 3

Nakon što ste kliknuli na dugme Pregled i izmena , otvoriće se prozor za lekarske preglede (slika 4) .

slika 4

Da bi dodali nov uput za lekarski pregled , moramo najpre iz padajućeg menija Uput izabrati Nov uput za prethodni pregled ili Nov uput za periodični pregled , kao što je prikazano na slici 5.

slika 5

U našem slučaju smo izabrali Uput za prethodni pregled .Nakon što smo kliknuli na Uput za prethodni pregled , pojaviće se prozor za uput za lekarski pregled , , u kome treba popuniti sve relevantne podatke , kao što je prikazano na slici 6.

slika 6

Nakon što ste sačuvali uput za prethodnoi pregled , u prozoru lekarski pregledi , pojaviće se evidencija o uputu koga smo zadalii datoj zaposlenoj osobi , kao što je prikazano na slici 7. I kao što se vidi sa slike , pregled nije obavljen .

slika 7

Ukoliko želite da izmenite neki podatak u datom selektovanom uputu , iz padajućeg menija Uput , kliknite na Pregled i zmena , kao što je prikazano na slici 8 .

slika 8

Nakon što ste kliknuli na dugme Pregled i izmena , otvoriće se prozor za uput za lekarski pregled , kao što je preikazano na slici 9 .

slika 9

Kad god napravite novi ili preuzmete stari uput za lekjarski pregled koji ste selektovali , automatski će se generisati pdf obrazac za taj uput . Njega možete , radi štempanja ili pregleda preuzeti tako što iz padajućeg menija kliknete na dugme preuzmi , kao što je prikazano na slici 10.

slika 10

Skeniran otpisan uput možete arhivirati tako što će te iz padajućeg menija Potpisan uput kliknuti na dugme Dodaj (slika 11) .

slika 11

Nakon što ste kliknuli na dugme dodaj , otvoriće se prozor za skeniran potpisan uput (slika 12) , u okviru koga treba izabrati fajl potpisanog uputa i kliknuti na dugme sačuvaj (slika 13)

slika 12

slika 13

Ukoliko želite da preuzmete potpisan uput , to možete učiniti na dugme Preuzmi , koje se nalazi u padajućem meniju Potpisan uput .(slika 14)

slika 14

Ukoliko želite da obrišete potpisani uput , to možete učiniti na dugmeObriši , koje se nalazi u padajućem meniju Potpisan uput .(slika 15)

slika 15

Da bi stvarno obrisali Potpisani uput , morate to brisanje potvrditi u novotvorenom prezoru za potvrdu brisanja .(slika 16)

slika 16

Da bi obavili pregled , treba kliknuti na dugme pregled , kao što je prikazano na slici 17.

slika 17

Nakon što ste kliknuli na dugme Pregled , otvoriće se prozor za lekarski pregled , u kome treba popuniti sve relevantne podatke , kao što je prikazano na slici 18.

slika 18

Kao što je prikazano na slici 19, dati lekarski pregled je uspešno obavljrn , sa ocenom da je zaposleni sposoban i da su preduzete mere da nosi naočare.

slika 19

Takođe i ovde treba arhivirati potpisan izveštaj lekara . to se radi tako što se iz padajućeg menija Izveštaj lekara klikne na dugme Dodaj , kao što je prikazano na slici 20.

slika 20

Kao i kod Potpisanog uputa , i ovde se u novootvorenom prozoru izabere fajl i sačuva na dugme Sačuvaj (slika 21) .

slika 21

Ukoliko želite da preuzmete izveštaj lekara, to možete učiniti na dugme Preuzmi , koje se nalazi u padajućem meniju Izveštaj lekara.(slika 22)

slika 22

Ukoliko želite da obrišete izveštaj lekara, to možete učiniti na dugme Obriši , koje se nalazi u padajućem meniju Izveštaj lekara.(slika 23)

slika 23

Da bi stvarno obrisali izvešataj lekara , morate to brisanje potvrditi u novotvorenom prezoru za potvrdu brisanja (slika 24) .

slika 24

Ukoliko želite da obrišete ceo lekarski pregled , treba da kliknete na dugme Obriši , kao što je prikazano na slici 25 .

slika 25

U novotvorenom prezoru morate to brisanje potvrditi (slika 26) .

slika 26

Ukoliko želite da sačuvate obrazac za evidenciju o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima , kliknite na dugme Sačuvaj , kao što je prikazano na slici 27 .

slika 27

Tako sačuvane obrasce možete preuzeti tako što će te kliknuti na dugme Sačuvani obrasci (slika 28)

slika 28

Izveštajie za evidenciju o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima možete pogledati tako što će te kliknuti na dugme Izveštaji (slika 29)

slika 29

Pretragu Obrsca 2 možete vršiti tako što će te u polje za pretragu uneti ime ili podatak koji tražite i pritisnuti Enter na tastaturi , ili kliknuti na dugme Pronađi , kao što je prikazano na slici 30.

slika 30


  Copyright (c) 2010 Tektonik doo