Radna mesta    

OHS.Tektonik > Organizacija i pristup podacima > Šifarnici > Radna mesta


U okviru ovog šifarnika vrši se definisanje radnihmesta u skladu sa Sistematizacijom radnih mesta.

Šifarniku Radna mesta možete da pristupite na dva načina:

Slika 1 - Pristup radnim mestima kroz glavni meni

Slika 2 - Pristup organizacionoj strukturi kroz početnu stranu

Radno mesto se dodaje tako što kliknete na dugme Dodaj, kao što je prikazano na slici 3 .

Slika 3 - Dodavanje novog radnog mesta

Kada ste klknuli na dugme Dodaj, otvoriće se prozor za dodavanje novog radnog mesta (slika 4). Polje naziv je jedino obavezno. Polja Opis, Obaveštenja i Mere obezbeđuju podatke neophodne za Obrazac 6. Ukoliko je radno mesto sa povećanim rizikom, potrebno je potvrditi tu opciju.

Slika 4 - Unos novog radnog mesta

U okviru ovog primera dodaćemo sledeća radna mesta:

Šifarnik sortira uneta radna mesta po njihovom nazivu kao što se vidi na slici 5.

Podaci o radnom mestu se mogu promeniti tako što se klikne na naziv radnog mesta, a zatim na Pregled i izmena , kao što je prikazano na slici 5.

Slika 5 - Izmena podataka o radnom mestu

U novootvorenom prozoru (slika 6) je moguće izvršiti prepravku podataka i sa Sačuvaj potvrditi izmene.

Slika 6 - Izmena podataka o radnom mestu .

Ako želite da obrišete radno mesto, to možete učiniti tako što ć ete kliknuti na dugme Obriši (slika 7).

Slika 7 - Brisanje radnog mesta

Kada ste kliknuli na dugme Obriši, pojaviće se prozor za brisanje radnog mesta, kao što je prikazano na slici 8.

U njemu je moguće :

U našem primeru, deaktiviraćemo radno mesto "Referent nabavke". Kada je radno mesto deaktivirano, ono nestaje iz spiska aktivnih radnih mesta.

Slika 8 - Moguće opcije za brisanje radnog mesta

Ako želite da ponovo aktivirate neko radno mesto, najpre iz combo box-a, izaberite neaktivna radna mesta. Tada će se prikazati spisak neaktivnih radnih mesta (slika 9).

Onda treba kliknuti na dugme Aktiviraj, nakon čega će se to radno mesto voditi kao aktivno.

Slika 9 - Aktiviranje neaktivnih radnih mesta

Za dato radno mesto možete takođe definisati elemente lekarskog pregleda koji se koriste za obavene lekarske preglede koje radnik na tom radnom mestu mora da obavi.

Da bi definisali elemente lekarskog pregleda , najpre treba kliknuti na dugme Elementi pregleda kao što je prikazano na slici 10.

Slika 10 - Definisanje elemenata pregleda za radno mesto

Kada ste kliknuli na dugme Elementi pregleda , otvoriće se prozor Elementi lekarskih pregleda. U okviru njega treba kliknuti na dugme Dodaj kao što je prikazano na slici 11.

Slika 11 - Definisanje elemenata pregleda za radno mesto

Kada ste kliknuli na dugme dodaj, otvoriće se prozor novi element kao što je prikazano na slici 12.

Slika 12 - Dodavanje elemenata pregleda za radno mesto 

U okviru combobox-a treba izabrati element lekarskog pregleda.(slika 13)

Slika 13 - Dodavanje elemenata pregleda radnom mestu

U polje "Interval lekarskog pregleda" (slika 14) aplikacija će upisati interval u mesecima, a u skladu sa Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima na radnim mestima sa povećanim rizikom. Po potrebi, interval se može modiifikovati. Ovi elementi će važiti za sve zaposlene koji rade na ovom radnom mestu i automatski će se ispisitvati na uputima za prethodni i periodični pregled.

Slika 14 - Dodavanje elemenata pregleda radnom mestu

U ovom šifarniku, moguće je i definisati korisnički definsane obuke koje su neophodne za dato radno mesto.

Najpre treba kliknuti na dugme Obuke, kao što je prikazano na slici 15.

Slika 15 - Dodavanje korisnički definisanih obuka za radno mesto

Nakon što ste kliknuli na dugme Obuke, otvoriće se prozor Nova obuka (slika 16), u okviru kojeg se iz combo box-a treba izabrati obuka za to radno mesto. Korisnički definisane obuke je prethodno potrebno definisati u istoimenom šifarniku, kome možete pristupiti kroz glavni meni (Šifarnici, Korisnički definisane obuke) ili kroz početnu stranu.

Slika 16 - Dodavanje korisnički definisanih obuka 

Takođe je u ovom šifarniku moguće definisati korisnički definisane preglede koji su obavezni za dato radno mesto. To se radi tako što se prvo klikne na dugme Pregledi kao što je prikazano na slici 17.

Slika 17 - Dodavanje korisnički definisanih pregleda

Nakon što ste kliknuli na dugme Pregledi, otvoriće se prozor Novi pregledi (slika 18), u okviru kojeg se iz combo box-a "Naziv pregleda", treba izabrati korisnički definisan pregled za to radno mesto. Kao i u slučaju obuka, i korisnički definisane preglede prethodno treba uneti u istoimeni šifarnik.

Slika 18 - Dodavanje korisnički definisanih pregleda radnom mestu

Radna mesta možete da pretražujete tako što unesete bilo koji deo naziva nekog radnog mesta i pritisnete dugme Pronađi (ili samo Enter) (slika 19).

Slika 19 - Pretraživanje radnih mesta po nazivu

Na primer, ukoliko unesete reč pro i kliknete na pronađi, u ovom primeru će biti prikazani

 


  Copyright (c) 2010 Tektonik doo